Stowarzyszenia

Agroturystyka w Polsce znajduje się w fazie intensywnego rozwoju od lat 90-tych. Powstaje wiele organizacji zarówno o ogólnokrajowym zasięgu działania, jak i na szczeblu regionalnym. W każdym województwie powstają

stowarzyszenia

agroturystyczne, których działalność ma charakter społeczny, ale odgrywa istotną rolę we wspieraniu i popularyzacji idei turystyki wiejskiej i agroturystyki wśród mieszkańców wsi. Stowarzyszenia aktywnie współpracują z lokalnymi władzami i samorządami. 

Celem stowarzyszenia jest:
- wspieranie idei turystyki wiejskiej w regionie,
- wymiana i upowszechnianie doświadczeń turystyki wiejskiej,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu,
- działania marketingowe i promocyjne na rzecz różnicowania działalności gospodarczych na terenach wiejskich,
- propagowanie i pomoc w realizacji różnych form samopomocy finansowej,
- umacnianie tożsamości regionalnej, kultywowanie i popularyzacja tradycji i spuścizny historycznej oraz kulturalnej regionu,
- ochrona środowiska naturalnego,
- ochrona interesów członków stowarzyszenia.

Stowarzyszenia realizują swoje cele głównie poprzez:
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami turystycznymi i agroturystycznymi,
- współdziałanie z organizacjami, których działanie pomaga w realizacji celów stowarzyszenia,
- wymianę doświadczeń, prowadzenie działalności szkoleniowej, konsultacyjnej,
- wymianę kulturalną,
- wspieranie i propagowanie rękodzielnictwa,
- prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej,
- gromadzenie i dokumentowanie danych związanych z celami
i działalnością stowarzyszenia,
- propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii, upraw ekologicznych i innych działań na rzecz ochrony środowiska,
- propagowanie i wdrażanie niekonwencjonalnych kierunków produkcji rolniczej,
- działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych,
- organizację lokalnych biur turystyki wiejskiej.
tu jesteś: ekoturystyka / stowarzyszenia

Polityka Prywatnosci |

STOWARZYSZENIA