ZnaczenieProwadzone w wielu krajach badania pokazują, że wzrastająca aktywność gospodarstw w zakresie turystyki jest konsekwencją poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu w wielu dziedzinach stanowiących otoczenie rolnictwa. Przyczyną jest spadek opłacalności produkcji rolniczej.

Polskie rolnictwo skupia około 25% zasobów pracy, a jego udział w wytwarzaniu produktu krajowego brutto nie przekracza 10%. Zła sytuacja dochodowa rodzin wiejskich w Polsce zmusza do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów, szczególnie przez właścicieli małych, niedochodowych gospodarstw.

Obecnie ciężko uzyskać dochody z małego gospodarstwa, które zapewniłyby odpowiedni poziom życia. W gospodarstwach jest wiele, tzw. "uśpionych zasobów", które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w celach turystycznych. Takimi zasobami są bardzo często pomieszczenia mieszkalne. W wielu gospodarstwach istnieje pewnego rodzaju nadmiar powierzchni mieszkalnej w stosunku do liczby mieszkańców. W takim przypadku źródłem dochodu może być wynajmowanie kwater turystom.
Dodatkowym źródłem dochodu może być również przygotowywanie posiłków dla gości lub sprzedaż produktów rolnych z własnego gospodarstwa bezpośrednio turystom lub osobom prowadzącym żywienie zbiorowe. Bardzo często ceny takich produktów są dużo wyższe niż ceny hurtowe, zwłaszcza jeśli posiadają atest zdrowej żywności. Dużym zainteresowaniem turystów cieszą się produkty pochodzące z prowadzonego gospodarstwa, szczególnie warzywa i owoce zebrane w ogrodzie i sadzie. 

Agroturystyka jest szansą rozwoju, szczególnie dla małych gospodarstw, niewyspecjalizowanych w produkcji rolnej i sprzedających jedynie sporadycznie nadwyżki produkcji.

Obsługa gości, dbałość o porządek, przygotowywanie posiłków są zajęciami bardzo pracochłonnymi i czasochłonnymi. Dlatego też w czasie, kiedy przyjeżdża najwięcej turystów, właściciele gospodarstw agroturystycznych są zmuszeni zatrudniać inne osoby do pomocy, pomimo tego, że niekiedy do obsługi turystów zastrudniane są całe rodziny. Wiąże się to zarówno z wieloma obowiązkami związanymi z zapewnieniem odpowiedniej obsługi turystów, jak i codziennymi obowiązkami w gospodarstwie.

Dlatego też rozwój agroturystyki przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy, przynajmniej sezonowo. Ma to bardzo

szczególne znaczenie

, biorąc pod uwagę wysoką stopę bezrobocia w Polsce, a szczególnie na terenach wiejskich.
Dodatkowe miejsca pracy powstają również w punktach informacji turystycznej, punktach usługowych i handlowych. Zaspokojenie potrzeb turystów w zakresie rekreacji i zapewnienia spędzania czasu w sposób ciekawy umożliwia stworzenie nowych miejsc pracy i dodatkowych dochodów. Można organizować kuligi, wspólne zabawy przy ognisku, prezentacje lokalnej sztuki ludowej, występy artystyczne.

Rozwój działalności agroturystycznej przyczynia się do zaktywizowania społeczności wiejskiej. Konieczność zaspokojenia różnorodnych potrzeb turystów rodzi potrzebę zespołowych działań społeczności wiejskiej w kreowaniu wszechstronnej oferty obejmującej zakwaterowanie, wyżywienie, rekreacje, rozrywki. Rozwija się umiejętność współpracy całej społeczności. Agroturystyka przyczynia się również do rozwoju lokalnego rzemiosła. Turyści są zainteresowani lokalną sztuką ludową.  Bardzo często chcą posiadać ludowe rzeźby, obrazy albo inne pamiątki z wakacji na wsi, np. ręcznie wyszywane serwetki lub ręcznie robione i malowane naczynia gliniane. Taka działalność przyczynia się również do aktywizacji ludności wiejskiej i rozwoju kultury na wsi. Twórczość ludowa jest jednym z elementów, które czynią gospodarstwa agroturystyczne atrakcyjnymi dla turystów.  

Dzięki rozwojowi turystyki na wsi możliwe staje się restaurowanie zabudowań historycznych znajdujących się na obszarach wiejskich, a także nowe ich wykorzystanie w sposób przynoszący dochody.

Turystyka pobudza koniunkturę gospodarczą, przez co powstają kolejne inicatywy lokalnych społeczności. Agroturystyka przyczynia się do ożywiania gospodarczego nie tylko z powodu wzrostu popytu na zdrową żywnośc, ale w różnym stopniu stymuluje rozwój różnego rodzaju usług ukierunkowanych na zabezpieczenie potrzeb turystów.

Rozwój agroturystyki stwarza konieczność rozszerzania działalności w wielu dziedzinach, nie tylko na poziomie danego gospodarstwa, ale całej wioski czy nawet gminy. Powstają obiekty handlowe, gastronomiczne oraz różnego rodzaju obiekty użyteczności publicznej, np. banki, poczty, ośrodki zdrowia, apteki, warsztaty samochodowe. Szerokie pole do działania otwiera się przed dobrymi zakładami przetwórstwa rolnego, np. lokalnymi mleczarniami, piekarniami, ciastkarniami, masarniami. Zatem to nie tylko dochód alternatywny dla właścicieli małych gospodarstw. To dziedzina, która przyczynia się do rozwoju różnych punktów usługowych, które nie są ściśle związane z rolnictwem.

Dzięki agroturystyce rozwija się infrastruktura na obszarach wiejskich, ponieważ niemożliwy jest rozwój turystyki bez odpowiedniego zaplecza technicznego. Działalność turystyczna mobilizuje do wielu inwestycji w skali całej wioski i gminy. Budowane są drogi dojazdowe, wodociągi, gazociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, linie telefoniczne. Tego rodzaju inwestycje sprzyjają rozwojowi agroturystyki, ale również ułatwiają życie codzienne społeczności wiejskiej.

Agroturystyka, pomimo tego, że jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego terenów wiejskich, przyczynia się do rozwoju społecznego. Turyści mają bezpośredni kontakt z rodzinami rolniczymi, przez co mogą poznać pracę w rolnictwie, tradycje, zwyczaje i obyczaje na wsi. Sprzyja to wzrostowi poszanowania dla mieszkańców wsi i zrozumieniu ich problemów. Znaczenie ekoturystyki Ta forma wypoczynku może pełnić pewnego rodzaju rolę edukacyjną. Z drugiej strony, pomimo wielu korzyści, jakie dla obszarów wiejskich i zamieszkałej tam ludności niesie rozwój turystyki, wraz z jej rozwojem mogą wystąpić pewne problemy.

Turystyka, a zatem i agroturystyka, stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Przyczyną tych zagrożeń jest przede wszystkim wzmożony ruch turystyczny, który w znacznym stopniu przyczynia się do dewastacji środowiska naturalnego. Różne formy aktywnej rekreacji, m.in. narciarstwo zjazdowe, jazda konna, wspinaczki, rajdy rowerowe, piesze, mogą powodować degradację wiejskiego krajobrazu, zanieczyszczenie, nadmierny hałas. Poza tym pobyt dużej liczby turystów na wsi może destabilizować lokalne środowisko społeczne oraz zakłócać wiejski tryb życia i pracy.

W wyniku rozwoju turystyki następują zmiany urbanizacyjne i architektoniczne, dlatego też krajobraz wiejski może zmienić się nieodwracalnie. Zmieni się wówczas charakter niektórych budowli oraz mogą powstawać nowe budynki, które nie będą komponowały się z otoczeniem. Myśląc o korzyściach, jakie wypływają z agroturystyki, należy również wziąć pod uwagę zagrożenie, jakie niesie ze sobą nadmierny rozwój ruchu turystycznego i próbować pogodzić te dwa aspekty. Jest to niewątpliwie duże wyzwanie dla organizatorów turystyki, władz i właścicieli gospodarstw agroturystycznych, by straty nie rosły szybciej niż korzyści.

Fakt realizacji działalności agroturystycznej w gospodarstwie rolnym, dla gości, którzy chcą poznawać ich życie, obowiązki i pracę całej rodziny oraz chcą współuczestniczyć w ich wypełnianiu, a równocześnie odpoczywać, poprawiać kondycję fizyczną i psychiczną, korzystać z dostępnych walorów gospodarstwa czy otoczenia, a przy tym mieszkać w warunkach o odpowiednim standardzie, przygotowywać posiłki lub być żywionym "dobrą" żywnością, żyć w czystym, chronionym środowisku, mieć zapewnione bezpieczeństwo higieniczno-zdrowotne i prawne - stawia niełatwe do spełnienia wymagania. Dlatego przywrócenie barwnej żywotności terenom wiejskim oraz zapewnienie poprawy jakości życia na wsi wymaga lokalnej inicjatywy, przywództwa oraz wysiłku zespołowego, zwłaszcza rodzinnego.

tu jesteś: ekoturystyka / znaczenie

Polityka Prywatnosci |

ZNACZENIE